YUKARI

Haberler

Eklenme Tarihi: 18 Nisan 2008

Ormanların Kaderi Çiziliyor

 • Orman sayılan yerleri turizme kazandırmak için hazırlanan ve Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi.

  17.04.2008 CNN Türk

  CHP'nin "orman alanlarının talan edileceği" ve "Anayasa'ya aykırılık" olduğu gerekçesiyle karşı çıktığı tasarıya göre, Hazine'ye ait yerler Maliye Bakanlığı'nca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilecek.
   
  Hazine adına tescili yapılmamış devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle, kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili, talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde tamamlanacak.
   
  Tasarıda, Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlarda, Orman Kanunu'na göre orman sayılan yerlerden hangilerinin Çevre ve Orman Bakanlığı'nca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edileceği de belirleniyor.
   
  Orman sayılan yerlerde turizme tahsis edilecek alan, ildeki ormanların yüzde 1'ini geçemeyecek. Yapılaşmaya esas inşaat emsal değeri yüzde 30'u aşamayacak.
   
  Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının 3 katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın 3 yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırılacak.
   
  Bu paralar ağaçlandırma ve bakım giderlerinde kullanılacak.
   
  Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti durumunda yatırımcıya turizm yatırımı veya işletme belgesi verilmeyecek.
   
  Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar, süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar; saydamlık, güvenilirlilik, eşit muamele, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ilkeleri doğrultusunda Kültür ve Turizm, Maliye, Çevre ve Orman bakanlıklarınca Devlet İhale Kanunu ve Orman Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın ortak tespit edilecek.
   
  Bakanlık, kendi tasarrufuna geçen taşınmazları, Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere tahsis edebilecek.
   
  Tespitleri STK'lar yapabilecek
   
  Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek.
   
  Tasarıyla, işletmelerin, en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında, uygulayacakları tarifelerini bakanlığa gönderme zorunluğu kalkacak.
   
  Bakanlık, belgeli yatırım ve işletmeleri, belgeye esas olan niteliklerini, bu niteliklerini koruyup korumadıklarını denetleyecek ve işletmeleri sınıflandıracak.
   
  Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, ilan edeceği pilot bölgelerdeki turizm işletmesi belgesi olmayan konaklama tesislerinden, verilen süre içerisinde turizm işletmesi belgeli tesis şartlarına uymasını talep edecek.
   
  Bu şartları yerine getiren konaklama tesisleri belgelendirilecek, şartları yerine getirmeyen konaklama tesislerinin faaliyetlerine son verilecek.
   
  Tasarıyla, turizm yatırımı veya işletme belgesinin iptaline de sınırlama getirildi. Tasarıya göre, 1 yıl içerisinde 3'üncü kez idari para cezasını gerektiren bir fiilden dolayı turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi iptal edilemeyecek.
   
  Verilen bir önerge ile daha önce Çevre ve Orman Bakanlığı'nca verilen ön izinlerin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesi benimsendi.
   
  Kültür Bakanlığı'na devredilecek yerler
   
  Tasarıyla, sağlık turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler yapılabilmesi için;
   
  - İklimsel ve çevresel zorunluluk bulunan
  - Termal turizmine yönelik jeotermal kaynakları bulunan
  - Kış turizmi kapsamında uygun yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli pist uzunluğunu ve gerekli rakımı sağlayan
  - Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan
  - Golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan
  - Kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından alt yapı ve üst yapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan
  - Kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri yapılabilmesi için uygun iklim yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan yerlerin tahsisi, talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.
   
  Görüşmeler
   
  CHP milletvekilleri, orman alanlarının "talan edileceği" ve "Anayasa'ya aykırı" olduğu gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı.
   
  Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, tasarının daha önce görüşüldüğü komisyonlarda muhalefet milletvekillerince de desteklendiğini söyledi.
   
  Doğayı, tarihi ve kültürel eserleri tahrip etmeden turizme açmak ve turizmi çeşitlendirmek istediklerini anlatan Günay, "Türkiye'nin potansiyeli açısından 23 milyon turist yeterli değil. Hedefimiz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 50 milyon turist" dedi.
   
  Ormanları koruma ve kullanma ilkesi içinde turizme açmayı hedeflediklerini kaydeden Günay, "Turizmi yok etmeden bir yasa çıkaralım. Ranta yatırım yapma imkanı varken pek çok insan bu alana yatırım yaptı. Bu da yeni istihdam alanları ve yeni gelirler demektir" dedi.
   
  Gerginlik
   
  Bakan Günay, tasarının, muhalefetin de katkısıyla çıkarılmasını isteyerek, önerilere açık olduklarını söyledi.
   
  CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, konuşma üslubunu eleştiren Günay'a "Demogoji yapıyorsunuz" dedi. Bakan Günay, "Bu üslubunuzu yadırgıyorum" karşılığını verdi.
   
  Orman alanlarının turizm alanı olarak tahsis edilmesini sınırlandıran önerilerin artması üzerine Günay, "Bu tasarı ile teşvikleri azaltıyoruz zaten, abartmayalım..." diye tepki gösterdi.
   
  Orman Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya, komisyona bilgi verirken, bir hektarlık alanın ağaçlandırılmasının maliyetinin 5 bin YTL olduğunu, yıllık bakım giderinin ise bu rakamın yüzde 20'si kadar olduğunu söyledi.

  http://www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&haberID=449894

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu